OFERTA

Zakres świadczonych usług:

 1. Wycena:
  • nieruchomości gruntowych zabudowanych,
  • nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
  • nieruchomości lokalowych,
  • nieruchomości rolnych i leśnych,
  • budowli,
  • nieruchomości komercyjnych (generujących lub mogących generować dochód),
  • w tym wycena nieruchomości o różnych funkcjach np.: mieszkaniowej, biurowej, magazynowej, handlowej, usługowej, produkcyjnej i innych.
 2. Wycena praw:
  • ograniczonych praw rzeczowych: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
  • praw zobowiązaniowych i majątkowych w szczególności:
   • służebności osobistych i gruntowych, w tym prawa dożywocia;
   • prawa użytkowania, w tym użytkowanie nieruchomości wykorzystywanych jako pracownicze ogrody działkowe,
   • praw zobowiązaniowych.
 3. Wyceny szkód majątkowych spowodowanych budową infrastruktury technicznej.
 4. Rozliczenie nakładów ponoszonych na nieruchomości. Tę wartość rynkową określamy na podstawie szczegółowej analizy poczynionych nakładów, a w szczególności ich ilości, jakości, zużycia, daty dokonania oraz stanu nieruchomości przed ich dokonaniem.
 5. Określanie opłaty z tytułu uchwalania lub zmiany planu miejscowego tzw. renty planistycznej.
 6. Określanie opłaty adiacenckiej  
 7. Sporządzanie ekspertyz i analiz dotyczących:
  • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
  • oceny efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
  • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości zgodnie z wymaganiami banków hipotecznych.
  • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
  • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
  • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
 8. Określanie skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planu miejscowego.
 9. Oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali.
 10. Wycena przedsiębiorstw (np.: hale, magazyny, stacje paliw, zakłady przemysłowe, sieci handlowe) w ramach wyceny przedsiębiorstw dokonujemy:
  • wyceny udziałów w spółkach,
  • wyceny dla celów sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
  • określania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjętych do używania nieodpłatnie lub w formie niepieniężnej,
  • aktualizacji wyceny środków trwałych wynikającej z ich trwałej utraty wartości, gdy nie można ustalić ich ceny sprzedaży netto,
  • okresowego określania wartości nieruchomości inwestycyjnych stanowiących lokatę kapitału, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości stanowiących lokatę zakładów ubezpieczeń na życie lub innych podmiotów działających w podobnym sektorze.
 11. Wycena nieruchomości zabytkowych.
 12. Wycena nieruchomości rolnych i leśnych.
 13. Identyfikacja i odzyskiwanie nieruchomości.
 14. Badanie stanu prawnego nieruchomości.

TEREN DZIAŁANIA - CAŁA POLSKA

projekt: ladogorski.com